Vidusskola

Sākot no 2020.gada 1.septembra vidusskolās pakāpeniski ieviesīs pilnveidoto Vispārējās vidējās izglītības standartu

Vidējās pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai. Jaunais standarts paredz jaunus satura izglītības plānošanas un mācību darba organizēšanas principus:

 • mācību satura apguve plānota 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un līdz ar to arī valsts pārbaudījumi atbilstoši mācību satura apguves līmenim;
 • satura apguve kursu veidā – pamata, padziļinātie un specializētie kursi;
 • noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;
 • katra vidusskola piedāvās vismaz 2 izvēles variantus/“grozus” ar vismaz 3 padziļinātajiem kursiem.

Mācību slodze jeb stundu skaits mācību satura apgūšanai paliks nemainīgs – maksimāli 36 stundas nedēļā.

Mežmalas vidusskola ir izveidojusi savu piedāvājumu: Skolas kursu katalogs  un  Mācību plāni  Skola piedāvā divus izveidotus kursu komplektus/”grozus” ar trīs padziļinātajiem kursiem katrā, pamatkursus katrā mācību jomā – vispārīgā vai optimālā līmenī, saskaņojot ar padziļināto kursu piedāvājumu, jo, lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā līmeņa pamatkurss; kā arī skola piedāvā specializētos kursus.

Plānots, ka skolēni pamatkursus mācīsies galvenokārt 10. un 11.klasē, bet padziļinātos kursus – 11. un 12.klasē atbilstoši skolas veidotajam mācību stundu sarakstam.

Obligātie kursi

 • Latviešu valoda un literatūra I jāmācās obligāti vismaz optimālajā līmenī.
 • Matemātika I jāmācās obligāti vismaz optimālajā  līmenī.
 • Jāmācās obligāti ir 2 svešvalodas.
 • Sports un fiziskā veselība ir obligāts un tas notiks regulāri 3 mācību stundas nedēļā.

Valsts pārbaudes darbi

 • Valsts pārbaudes darbi obligāti jākārto vismaz optimālajā līmenī – latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.
 • Valsts pārbaudes darbi jākārto divos no padziļinātajiem kursiem.
 • Pieļaujamais valsts pārbaudes darbu skaits ir no 3 līdz 5, bet iespējami arī izņēmumi, kas atkarīgi no skolas.