Uzsākam darbu British Council un RIIMC kopprojektā “Darīt kopā!”

13.-14.augustā mūsu skolas skolotājas Nataļja Stupele un Baiba Livčāne piedalījās British Council pārstāvniecības Latvijā un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojekta skolām “Darīt kopā” (“Building Trust through Collaboration”) 2 dienu ievadseminārā  atpūtas kompleksā “Turbas” Ikšķiles novada Tūrkalnē.

Šajā projektā ar 5 Latvijas pašvaldību Izglītības pārvalžu uzaicinājumu piedalās 14 skolu skolotāji no Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Jūrmalas un Ventspils latviešu un mazākumtautību skolām, veidojot skolu sadarbības pārus. Mūsu skola sadarbosies ar Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolu.

Lielais projekta virsmērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām ideju un pieredzes apmaiņai mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes pilnveidei, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21. mācību gadā – starp viena vai dažādu priekšmetu skolotājiem, vadības komandām, metodisko komisiju vadītājiem u.c., mācoties un īstenojot sadarbības projektu kopā, kā arī izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

Pirmajā tikšanās reizē galvenā uzmanība tika pievērsta projekta detalizētākai izstrādei. Galvenās tēmas bija pievērstas sadarbības izpratnes jautājumiem un sadarbības prasmju attīstīšanai starp projekta skolām.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Rakstu sagatavoja Nataļja Stupele

izmantojot Ingas Dravenieces, projekta “Darīt kopā” vadītājas asistentes, sagatavotā raksta “British Council un RIIMC kopprojekts skolām “Darīt kopā” uzsāk savu ceļu 2019. gada 13. Augustā” informāciju (https://riimc.lv/lv/news/british-council-un-riimc-kopprojekts-skolam-darit-kopa-uzsak-savu-celu-2019-gada-13-augusta/943)


Darīt kopā!

Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola un Lielupes pamatskola ir iesaistījušās  British Council un Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”).

8. novembrī Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā norisinājās Mārtiņdienas ieskandināšanas pasākums, kurā piedalījās arī mūsu vidusskolas skolēni.

            Paldies latviešu valodas skolotājai Baibai Livčānei un projekta koordinatorei skolā   Natālijai Stupelei par darbu projektā un skolēnu sagatavošanu pasākumiem!

Direktore A.Zubkovska Vairāk >>>


Projekta “Darīt kopā!” Ziemassvētku pasākums

18.decembrī Lielupes skolā notika kārtējais projekta “Svinam kopā!” pasākums,  kas norisinās RIIMC un British Council sadarbības projekta ietvaros ”Darīt kopā!”.

Mežmalas skolas skolēni kopā ar Lielupes skolas 6. klasi ieskandināja Ziemassvētkus jautrās rotaļās, kopā radošajās darbnīcās darināja eglīšu rotājumus un dekorācijas, kā arī piedalījās tradicionālajā piparkūku tirgū.  

Pasākumā valdīja radoša gaisotne un vēlme darboties kopā. Nākamais pasākums notiks Mežmalas skolā, kopā svinot Masļeņicu. 

 Latviešu valodas skolotāja B.Livčāne