Skolas dokumentācija

 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2016 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2018 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2019 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2020 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2020-II PDF 
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Skolas padomes reglaments PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas izglītojamo iekšējās kārtības noteikumi PDF
 • Kārtība par izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanos un iekšējās sadarbības noteikumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas pagarinātās dienas grupas reglaments PDF
 • Kārtība par rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo PDF
 • Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar izglītojamo kavējumu uzskaiti un kavējumu novēršanu PDF
 • Kārtība par drošību Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas organizētajos pasākumos un pasākumos ārpus skolas PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība PDF
 • Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas darbinieku tālākizglītības vajadzību nodrošināšanas kārtība PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas kārtība informācijas apmaiņai starp skolu un skolēnu vecākiem PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Personas datu aizsardzības noteikumi PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ATTĪSTĪBAS PLĀNS PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas Darba kartības noteikumi PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ētikas kodekss PDF
 • Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ZPD izstrādes kartība PDF
 • Atbalsta komandas reglaments PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas darba kartības noteikumi PDF
 • Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu nodrošināšanas kārtība PDF