Atbalsta komanda

Speciālistu kompetences atbalsta komandā

Visi speciālisti, veicot savus pienākumus, ievēro bērnu tiesības, personas datu aizsardzību un konfidencialitāti.

Psihologs

 • Veic nepieciešamo diagnostiku.
 • Sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem.
 • Palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumu situācijas uzlabošanai.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam.
 • Veic individuālu darbu ar bērnu, skolotāju vai vecākiem.
 • Konsultējoties ar kolēģiem, sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām.

Speciālais pedagogs

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus.
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanas traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem.

Logopēds

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju.
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi.
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar speciālām vajadzībām.

Sociālais pedagogs

 • Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālu apstākļu gadījumā, veido atbalsta sistēmu situācijas uzlabošanai.
 • Konsultē skolotājus, bērnus un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības jautājumos.
 • Pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus.
 • Atbild par skolēnu kavējumu kontroli, sadarbojas ar ģimenēm. Sniedz palīdzību skolēniem, kuri ilgstoši nav apmeklējuši skolu.
 • Palīdz risināt konflikta situācijas.
 • Sadarbojas ar valsts un nevalstiskajām institūcijām bērnu sociālo vajadzību nodrošināšanā.

Medicīnas darbinieks

 • Informē atbalsta komandas speciālistus par bērnu veselības stāvokli. Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus.
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.

Uzrauga un seko skolas sanitāri higiēniskajam stāvoklim skolas telpās.