Biedrība

Informācija par Mežmalas vidusskolas atbalsta biedrību

Dārgie Mežmalas vidusskolas vecāki  un draugi !

Laipni lūdzam Jūs atbalstīt entuziastu grupas iniciatīvu, kas nodibināja Mežmalas vidusskolas Atbalsta Biedrību (MVAB)!

Biedrības izveidošana mums visiem Mežmalas vidusskolas līdzjutējiem dos iespēju atbalstīt skolu, tās pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu, finansēt dažādus telpu un apkārtnes labiekārtošanas projektus, atbalstīt skolas  izglītības un zinātnes veicināšanu, kā arī īstenot ar sportu un citām ārpusklases aktivitātēm saistītus pasākumus un projektus.

MVAB veido un izmantos līdzekļus, kuru pamatā ir brīvprātīgas iemaksas, lai veicinātu Mežmalas vidusskolas izglītojošās, kultūras un radošas aktivitātes.

MVAB dibināta 2019. gadā 9. maijā, Uzņēmumu reģistrā lēmums no 2019.gadā 25.jūnijā.

MVAB rekvizīti :

Mežmalas vidusskolas atbalsta biedrība

Reģistrācijas Nr.40008288565

Rūpniecības ielā 13, Jūrmala, LV-2016

 

 Biedrības mērķi ( pēc Statūtiem)

Biedrības mērķi ir sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz:

 1. izglītības un zinātnes veicināšanu, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas (turpmāk tekstā- skola)  mācību programmu pilnveidošanu, neformālās izglītības pieejamību, papildus izglītības un ārpusskolas izglītojošā darba organizēšanu, skolēnu intelekta un redzesloka paplašināšanu, radošā un pētnieciskā darba atbalstīšanu;
 2. sadarbību ar skolas vadību, pedagogiem, skolēniem un Jūrmalas pilsētas pašvaldību dažādu ar skolas saistītu projektu īstenošanā;
 3. kultūras veicināšanu, nemateriālā kultūras mantojuma un kultūras vērtību radīšanu, saglabāšanu, apzināšanu, popularizēšanu, kā arī radošo procesu attīstību, nodrošinot kultūras pieejamību, skolas tradīciju nostiprināšanu;
 4. bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšanu;
 5. skolēnu dalību nacionālos un starptautiskos izglītības, kultūras un sporta pasākumos, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanai un uzlabošanai;
 6. skolēnu vecāku aktīvas līdzdalības un atbalsta skolas aktivitātēm veicināšanu;
 7. skolas prestiža celšanu, skolas popularizēšanu;
 8. sadarbības veicināšanu ar valsts un pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām;
 9. skolas interjera un teritorijas labiekārtošanu, mācību procesa modernizāciju, skolas materiāltehniskās bāzes pilnveidošanu;
 10. ziedojumu piesaisti;
 11. skolas sociāli mazaizsargāto skolēnu atbalstīšanu ar mērķi celt viņu sociālo labklājību un palīdzēt integrēties sabiedrībā.

Kādas papildus iespējas sniedz likumdošana, atbalstot MVAB atbalsta biedrību?

Uzņēmumiem saskaņā ar likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.1pantu, ziedojot budžeta iestādēm, kā arī Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un RO, kurām piešķirts SLO statuss saskaņā ar Likumu, ir tiesības saņemt UIN 85% no ziedotās summas, taču kopējā UIN atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no kopējās nodokļa summas.

Savukārt fiziskajām personām – iedzīvotāju ienākuma nodokļa (turpmāk – IIN) maksātājiem saskaņā ar likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.panta pirmajā daļā noteikto ir tiesības piemērot IIN atvieglojumus), samazinot ar IIN apliekamo ienākumu par veiktajiem ziedojumiem, kas nepārsniedz 20% no maksātāja apliekamā ienākuma.

https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi

Ja Jums rūp Mežmalas vidusskolas attīstība un izglītības, kultūras , sporta un veselīga dzīvesveida veicināšana, gaidām Jūs MVAB komandā!

Ar cieņu,  “Mežmalas vidusskolas atbalsta biedrība” dibinātāji

Kontaktpersona : Anna Meskina (m.t.29990388 ; e-pasts mv.atbalsta.biedriba@gmail.com