Skolas dokumentācija

 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2016 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2018 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2019 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2020 PDF
 • Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikuma grozījumi 2020-II PDF 
 • Jūrmalas Mežmalas vidusskolas nolikums PDF
 • Grozījumi 2016 PDF
 • Grozījumi 2018 PDF
 • Grozījumi 2019 PDF
 • Grozījumi 2020 PDF
 • Grozījumi 2020-II PDF 


 • Attīstības plāns PDF
 • Skolas darba plāns 2020./2021.m.g.   PDF
 • Darba kartības noteikumi PDF
 • Personas datu aizsardzības noteikumi PDF
 • Darbinieku tālākizglītības vajadzību nodrošināšana PDF
 • Pagarinātās dienas grupas reglaments PDF
 • Audzināšanas darba programma PDF
 • Audzināšanas darba prioritātes  PDF
 
 • Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība PDF
 • Informācijas apmaiņai starp skolu un skolēnu vecākiem PDF
 • Izglītojamo speciālo vajadzību noteikšanas un iekļaujošas izglītības pasākumu nodrošināšana PDF
 • Izglītojamo kavējumu uzskaite un kavējumu novēršana attālināto mācību laikā  PDF
 • Izglītojamo kavējumu uzskaite un kavējumu novēršana (no 2020.g) PDF
 • Kārtība par izglītības programmas apguvi ģimenē PDF

   

 • Iekšējās kārtības noteikumi PDF
 • Rīcība, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo PDF
 • Drošība organizētajos pasākumos un pasākumos ārpus skolas PDF
 • Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumā PDF
 • Covid 19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības skolā PDF 
 • Kārtība par izglītojamo vecāku un citu personu uzturēšanos skolā PDF

 

 

 • Ētikas kodekss PDF
 • ZPD izstrādes kartība PDF
 • Atbalsta komandas reglaments PDF
 • Skolas padomes reglaments PDF