Izglītības programmas

Jūrmalas Mežmalas vidusskola ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta un Jūrmalas pilsētas domes Izglītības nodaļas padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno izglītības programmas:

Kods Nosaukums Licencēšanas
ID
Licences numurs Licencēšanas
datums
Akreditācijas ID Akreditācijas derīguma termiņš
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma V_4   02.09.2009    14500 08.03.2027
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma   V-5286 24.07.2012     14504   11.03.2023
31011011 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma   VK-5286 24 072 012     14501   11.03.2023
01011121 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma   V-6080 14.01.2013    
21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem V_ 1705   15.08.2019   14503   08.03.2027
31016011 Vispārējās vidējās izglītības programma V_3627   14.08.2020   14502  11.03.2023

No 2020.gada 1.septembra vidusskolās

pakāpeniski ievieš pilnveidoto Vispārējās vidējās izglītības standartu

Mežmalas vidusskola ir izveidojusi savu piedāvājumu: Skolas kursu katalogs  un  Mācību plāni 

Vidējās pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālajai darbībai. Jaunais standarts paredz jaunus satura izglītības plānošanas un mācību darba organizēšanas principus:

 • mācību satura apguve plānota 3 līmeņos (vispārīgajā, optimālajā un augstākajā) un līdz ar to arī valsts pārbaudījumi atbilstoši mācību satura apguves līmenim;
 • satura apguve kursu veidā – pamata, padziļinātie un specializētie kursi;
 • noteikts stundu skaits katram kursam, ko skola var elastīgi plānot ilgākā vai īsākā laika periodā;
 • katra vidusskola piedāvās vismaz 2 izvēles variantus/“grozus” ar vismaz 3 padziļinātajiem kursiem.

Skola piedāvā divus izveidotus kursu komplektus/”grozus” ar trīs padziļinātajiem kursiem katrā, pamatkursus katrā mācību jomā – vispārīgā vai optimālā līmenī, saskaņojot ar padziļināto kursu piedāvājumu, jo, lai mācītos padziļināto kursu, skolēniem jāapgūst optimālā līmeņa pamatkurss; kā arī skola piedāvā specializētos kursus.

Obligātie kursi

 • Latviešu valoda un literatūra I jāmācās obligāti vismaz optimālajā līmenī.
 • Matemātika I jāmācās obligāti vismaz optimālajā  līmenī.
 • Jāmācās obligāti ir 2 svešvalodas.
 • Sports un fiziskā veselība ir obligāts un tas notiks regulāri 3 mācību stundas nedēļā.

Valsts pārbaudes darbi

 • Valsts pārbaudes darbi obligāti jākārto vismaz optimālajā līmenī – latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā.
 • Valsts pārbaudes darbi jākārto divos no padziļinātajiem kursiem.
 • Pieļaujamais valsts pārbaudes darbu skaits ir no 3 līdz 5, bet iespējami arī izņēmumi, kas atkarīgi no skolas.