DARBA ORGANIZĀCIJA ATTĀLINĀTU MĀCĪBU  NODROŠINĀŠANĀ

 

MEŽMALAS VIDUSSKOLĀ

Skolotājs attālināto mācīšanu un konsultēšanu organizē:

  • 1.-4.klašu izglītojamiem vai viņu vecākiem laikā no plkst. 10.00 līdz 13.30, kā arī, sazinoties ar pagarinātās dienas grupas skolotāju, līdz plkst.17.30; 
  • 5. līdz 12.klašu izglītojamajiem no plkst 10.00 līdz 17.00

Skolotāji darbu mācību priekšmetos uz nedēļu iesūta e-klasē klases skolēniem un vecākiem e-pastā katru pirmdienu līdz plkst.10.00

Skolēns un vecāki informācijai var sekot arī ierastā vidē – skolēna e-klases dienasgrāmatā.

Mācības notiek izmantojot e-klasi, uzdevumi.lv, soma.lv, grāmatas un darba burtnīcas, kā arī izmantojot citus vizuālus un informatīvus materiālus.

Skolēns patstāvīgi vai ar vecāku palīdzību plāno savu darbu,  noteiktajā termiņā izpilda uzdevumus un norādījumus.

Skolotājs, izskatot darbus, klasei aizsūta darbu izvērtējumu kopsavilkumu.

Skolotājs vērtē skolēnu darbus atbilstoši skolas vērtēšanas kārtībai. Attālināto mācību periodā tiek izlikti tikai pozitīvie vērtējumi.

Konsultāciju skolēnam ir iespēja saņemt izmantojot e-klasi, uzrakstot vēstuli, piedaloties organizētajās tiešsaistēs vai arī sazinoties ar skolotāju.

Direktores vietnieces izglītības jomā veic nepārtrauktu pārraudzību un kontroli par attālinātu mācību norisi klasēs.

Piektdienās no plkst. 12.00 – 13.00 skolas administrācija organizē tiešsaisti vecākiem un skolēniem.

Ja skolēns neveic uzdevumus, mācību priekšmeta skolotājs sazinās ar klases audzinātāju vai ar vecākiem. Informācija tiek nodota sociālajam pedagogam.

Ja skolēnam attālināti nav iespēju mācīties, izmantojot viedierīci, mācību materiālus vecāki var saņemt skolā pie dežuranta, par ko iepriekš jāvienojas ar klases audzinātāju.

X
wpChatIcon